privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle relaties van Panarama
Panarama houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Er wordt uiterst voorzichtig met jouw persoonsgegevens omgegaan. Panarama verzamelt informatie over je wanneer je van onze diensten gebruik maakt. Hiervoor wordt vooraf nadrukkelijk toestemming gevraagd.


Welke informatie verzamelt Panarama?
Wij verwerken alleen gegevens die relaties zelf aan ons verstrekken.

Informatieverstrekking
Wij verzamelen gegevens die wij nodig hebben voor correspondentie en informatieverstrekking. Denk daarbij aan: naam, e-mailadres, telefoonnummer, (bezoek)adres, kostenplaats.

Uitvoering opdracht
Gedurende de uitvoering van een opdracht verzamelen wij gegevens over de voortgang van de opdracht. Denk daarbij aan aantekeningen en verslagen.


Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verwerken alleen zelf de persoonsgegevens en indien van indien toepassing een door ons ingehuurde coach of trainer. Dat wordt duidelijk voorafgaand aan het programma aangegeven en overeengekomen. Het gaat hier alleen om de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht.


Beveiliging
Panarama heeft passende technische maatregelen genomen om de gegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.


Bewaartermijn
Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

Bewaartermijnen
- Informatieverstrekking: totdat toestemming wordt ingetrokken.
- Uitvoering van de opdracht: tot 2 jaar na afronding van de opdracht. Indien binnen 2 jaar een vervolgopdracht plaatsvindt zullen alle gegevens worden verwijderd binnen 2 jaar na beëindiging van de laatste vervolgopdracht.


Recht op inzage, correctie en verwijdering
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Om hiervan gebruik te maken, kun je contact met ons opnemen. Binnen 4 weken wordt je verzoek behandeld.


Klachten
Eventuele klachten kun je bij ons schriftelijk of mondeling melden. Wij nemen die dan direct in behandeling. Je krijgt dan binnen 2 weken na ontvangst een schriftelijke bevestiging. De klacht wordt binnen een periode van 4 weken na ontvangst afgehandeld. Indien we niet tot een overeenstemming komen, kunt je je klacht kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring kan door invloed van wijzigende wet- en regelgeving worden aangepast. Een dergelijke aanpassing wordt bekend gemaakt via de website van Panarama. Indien je hierover vragen hebt dan horen we dat graag van je!

Contact

Panarama • Panamalaan 7F • 1019 AS Amsterdam

T 020 345 345 1 · info@panarama.nl